PUMA 2600YB II
척 사이즈
12 inch
최대 가공경
376 mm
최대 가공길이
725 mm

PUMA 2100/2600/3100 series

고성능 수평형 터닝센터

PUMA 2100/2600/3100시리즈는 8”~12”급 수평형 터닝센터로서
￿ 2축부터 SY모델까지 다양한 라인업으로 선택의 폭을 넓혀 드립니다.

Shortened Machining Time 가공 시간 단축
High Precision 고정밀
Multitasking Capability 복합 가공 능력
Stability 안정성

하이라이트

￿ 고성능￿

안정된 고강성 구조

진동 방지를 통한 정밀한 가공 보장

￿ 고성능 Y축 복합 가공￿

PUMA 2100/2600 YII series 의 Y축 기능으로 다양하고 복잡한 형상 가공 수행

￿ 편의성 향상￿

EOP

사용자 친화적인 조작반

편리한 유지보수 기능 적용

￿

제품 시방

  • 본 시방은 글로벌 표준 기준이며 각 지역 별로 상이할 수 있습니다.
용량
척 사이즈 최대 가공경 최대 가공길이
이송계
X축 급속 이송속도 Z축 급속 이송속도 X축 이송거리 Y축 이송거리 Z축 이송거리
스핀들
최대 스핀들 속도 최대 스핀들 출력 최대 스핀들 토크
서브 스핀들
최대 스핀들 속도 최대 스핀들 출력
터렛
최대 공구 부착 수 회전공구 최대 회전 속도
기계 크기
길이 높이 무게
PUMA 2100LSY II
8 inch 406 mm 760 mm
30 m/min 30 m/min 260 mm 105 mm 830 mm
5000 r/min 22 kW 358 N·m
6000 r/min 15 kW
12 ea 5000 r/min
3410 mm 2163 mm 1945 mm 6500 kg
PUMA 2100LY II
8 inch 406 mm 760 mm
30 m/min 30 m/min 260 mm 105 mm 830 mm
5000 r/min 22 kW 358 N·m
12 ea 5000 r/min
3410 mm 2163 mm 1945 mm 6050 kg
PUMA 2100SY II
8 inch 406 mm 520 mm
30 m/min 30 m/min 260 mm 105 mm 590 mm
5000 r/min 22 kW 358 N·m
6000 r/min 15 kW
12 ea 5000 r/min
3190 mm 2163 mm 1945 mm 6000 kg
PUMA 2100Y II
8 inch 406 mm 520 mm
30 m/min 30 m/min 260 mm 105 mm 590 mm
5000 r/min 22 kW 358 N·m
12 ea 5000 r/min
3190 mm 2163 mm 1945 mm 5550 kg
PUMA 2600LSY II
10 inch 376 mm 1280 mm
30 m/min 30 m/min 260 mm 105 mm 1350 mm
4000 r/min 22 kW 599 N·m
6000 r/min 15 kW
12 ea 5000 r/min
4435 mm 2163 mm 2049 mm 7850 kg
PUMA 2600LSYB II
12 inch 376 mm 1245 mm
30 m/min 30 m/min 260 mm 105 mm 1350 mm
2800 r/min 26 kW 1123 N·m
4500 r/min 7.5 kW
12 ea 5000 r/min
4438 mm 2163 mm 2049 mm 7950 kg
PUMA 2600LY II
10 inch 376 mm 1280 mm
30 m/min 30 m/min 260 mm 105 mm 1350 mm
4000 r/min 22 kW 599 N·m
12 ea 5000 r/min
4435 mm 2163 mm 2049 mm 7400 kg
PUMA 2600LYB II
12 inch 376 mm 1245 mm
30 m/min 30 m/min 260 mm 105 mm 1350 mm
2800 r/min 26 kW 1123 N·m
12 ea 5000 r/min
4438 mm 2163 mm 2049 mm 7500 kg
PUMA 2600SY II
10 inch 376 mm 760 mm
30 m/min 30 m/min 260 mm 105 mm 830 mm
4000 r/min 22 kW 599 N·m
6000 r/min 15 kW
12 ea 5000 r/min
3560 mm 2163 mm 1945 mm 6550 kg
PUMA 2600SYB II
12 inch 376 mm 725 mm
30 m/min 30 m/min 260 mm 105 mm 830 mm
2800 r/min 26 kW 1123 N·m
4500 r/min 7.5 kW
12 ea 5000 r/min
3873 mm 2163 mm 1945 mm 6650 kg
PUMA 2600Y II
10 inch 376 mm 760 mm
30 m/min 30 m/min 260 mm 105 mm 830 mm
4000 r/min 22 kW 599 N·m
12 ea 5000 r/min
3560 mm 2163 mm 1945 mm 6100 kg
PUMA 2600YB II
12 inch 376 mm 725 mm
30 m/min 30 m/min 260 mm 105 mm 830 mm
2800 r/min 26 kW 1123 N·m
12 ea 5000 r/min
3873 mm 2163 mm 1945 mm 6200 kg
PUMA 3100LY
12 inch 420 mm 1285 mm
30 m/min 30 m/min 293 mm 130 mm 1350 mm
2800 r/min 26 kW 1123 N·m
12 ea 5000 r/min
4530 mm 2315 mm 2067 mm 8000 kg
PUMA 3100ULY
12 inch 420 mm 3125 mm
30 m/min 26 m/min 293 mm 130 mm 3190 mm
2800 r/min 26 kW 1123 N·m
12 ea 5000 r/min
6585 mm 2315 mm 2280 mm 12300 kg
PUMA 3100XLY
12 inch 420 mm 2125 mm
30 m/min 30 m/min 293 mm 130 mm 2190 mm
2800 r/min 26 kW 1123 N·m
12 ea 5000 r/min
5615 mm 2315 mm 2280 mm 10800 kg
PUMA 3100Y
12 inch 420 mm 765 mm
30 m/min 30 m/min 293 mm 130 mm 830 mm
2800 r/min 26 kW 1123 N·m
12 ea 5000 r/min
3908 mm 2315 mm 1978 mm 6500 kg
PUMA 3100SY
12 inch 420 mm 765 mm
30 m/min 30 m/min 293 mm 130 mm 830 mm
3000 r/min 30 kW 1123 N·m
4000 r/min 30 kW
12 ea 5000 r/min
3908 mm 2315 mm 1978 mm 7000 kg
PUMA 3100LSY
12 inch 420 mm 1285 mm
30 m/min 30 m/min 293 mm 130 mm 1350 mm
3000 r/min 30 kW 1123 N·m
4000 r/min 30 kW
12 ea 5000 r/min
4530 mm 2315 mm 2067 mm 8500 kg

카탈로그

Online Q&A

빠르고 정확한 답변을 원하신다면 Online Q&A를 이용하세요.
질문에 답변 드리겠습니다.

CONTACT US
CNC 아카데미 교육 신청

기종에 따른 단계별 교육과정 구성 및 이론과 실습을 통해 교육 이수 후
즉시 활용할 수 있는, 핵심적 교육을 실시합니다.

교육 신청 바로 가기

DN 솔루션즈
고객 인터뷰

고객의 더 나은 내일을 기대하게 만듭니다.

Online Q&A

다양한 궁금증을 빠르고 정확하게
해결해 드립니다.

Network

가까운 영업점 위치와 연락처를
안내해 드립니다.